Algemene Voorwaarden Narecht Advocaten B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Narecht Advocaten B.V. (hierna te noemen: Narecht Advocaten) en cliënt voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten
3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. Cliënt is ervan op de hoogte dat een advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht
1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 3 – Uitvoering overeenkomst
1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Narecht Advocaten aan cliënt.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt.
3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Narecht Advocaten welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert.
4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van Narecht Advocaten een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van Narecht Advocaten aanleiding is. Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Cliënt wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat vooraf wel schriftelijk in kennis gesteld.
5. Indien dat, naar het oordeel van Narecht Advocaten, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Narecht Advocaten het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Narecht Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
6. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Narecht Advocaten in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 4 – Verplichtingen cliënt
1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Narecht Advocaten aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Narecht Advocaten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5 – Inzage, afgifte en afschriften
1. Cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.

3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.
5. Indien cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd ter zake kopieer- en administratiekosten van € 0,05 per pagina.

Artikel 6 – Honorarium en declaratie
1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is cliënt het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
2. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door cliënt getekende overeenkomst.
3. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
4. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
5. Narecht Advocaten is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

Artikel 7 – Betaling
1. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van een tijdige betaling is Narecht Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
2. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
3. Indien cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Narecht Advocaten instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 8 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim
1. Indien cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen.
2. Indien cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken, nadat hij of zij cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem of haar nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
3. De advocaat heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 – Reclames
1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 10 – Derdengelden
1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Narecht Advocaten B.V.
2. Aan cliënt toekomende gelden worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. Contante betaling van ontvangen gelden is niet mogelijk.
3. De in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen dient tussen partijen schriftelijk te zijn overeengekomen met verwijzing naar het bedrag en de specifieke declaratie.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Narecht Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
2. Narecht Advocaten is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Narecht Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Narecht Advocaten ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.
4. Narecht Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
5. Iedere aansprakelijkheid van Narecht Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Narecht Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Narecht Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Narecht Advocaten strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Narecht Advocaten.
7. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Narecht Advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 13 – Archivering
1. Narecht Advocaten zal tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
3. Met het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde periode is Narecht Advocaten gerechtigd om het dossier te vernietigen.
4. Op verzoek van cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 14 – Klachten- en geschillenregeling
1. Op iedere overeenkomst van opdracht is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Een exemplaar daarvan wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens Narecht Advocaten en cliënt een onderling geschil wensen te beslechten bij de daartoe bevoegde rechter, dient het geschil getracht te worden beslecht in der minne.
3. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomsten.