Wat kunt u doen bij een bestuurlijke waarschuwing?

Het is belangrijk om eerst te weten of een bestuurlijke boete een besluit is. Dit is namelijk al langere tijd een discussiepunt. Om hier helderheid over te krijgen, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) in september 2017 aan de Advocaat-Generaal (hierna: ‘A-G’) een conclusie gevraagd over de waarschuwing. Op 24 januari 2018 heeft de A-G deze conclusie gegeven. De directe aanleiding was een gegeven waarschuwing door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een bedrijf in Hengelo. Het bedrijf verzocht de minister de waarschuwing in te trekken. De minister weigerde dit. Dit leidde via de bezwaar- en beroepsprocedure tot een zaak bij de Afdeling.

De vraag aan de A-G was of een waarschuwing een besluit is?

Voordat een bestuursorgaan een sanctiebesluit oplegt, waarschuwt het bestuursorgaan de betrokkene vooraf. Indien een betrokkene het niet eens is met de waarschuwing, kan deze geen rechtsmiddel aanwenden om de waarschuwing aan te vechten. Een waarschuwing is namelijk geen Awb- besluit waar tegen bezwaar of beroep mogelijk is. De reden is dat het geen wijziging brengt in de positie van de betrokkene. Dit is wel het geval bij het opleggen van een sanctiebesluit bijvoorbeeld bestuursdwang of dwangsom.

De Afdeling neemt de stelling in dat een waarschuwing die niet gebaseerd is op een wettelijk voorschrift geen besluit is in de zin van de Awb. Zou dit betekenen dat een waarschuwing die wel gebaseerd is op een wettelijk voorschrift wel een besluit is? Een op een wettelijke voorschrift gebaseerde waarschuwing is een Awb-besluit als zij een ‘essentieel en onlosmakelijk onderdeel’ vormt van het sanctieregime, omdat zij een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een bestuurlijke sanctie of maatregel te kunnen opleggen. Deze waarschuwing kan in bezwaar en beroep worden aangevochten. Waarschuwingen die een Awb-besluit zijn, maar niet in bezwaar en beroep zijn bestreden, hebben formele rechtskracht in de procedure tegen de daarop volgende bestuurlijke sanctie of maatregel. Dat betekent dat de rechtmatigheid van de waarschuwing en het rechtsgevolg ervan in die procedure niet meer aan de orde kunnen worden gesteld. Op beleidsregels gebaseerde en informele waarschuwingen zijn geen Awb-besluiten en kunnen op die grond dus niet in bezwaar en beroep worden aangevochten.  De Afdeling dient zich nog wel uit te laten over de conclusie van A-G.

Wat kunt u doen bij een bestuurlijk waarschuwing? Ga na of de waarschuwing gebaseerd is op een beleidsregel of op een wettelijk voorschrift en teken tijdig bezwaar aan( binnen zes weken).  Loop niet het risico dat u de waarschuwing niet meer kunt aanvechten. Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u een bestuurlijke waarschuwing gehad waarbij u juridische hulp nodig heeft, neem dan contact op met mr. Hakima Mahyou.